Corona-virus: UPDATE TOZO

Informatie over de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) in het kader van het Coronavirus

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) kondigde op dinsdag 17 maart een steunpakket (TOZO) voor zzp’ers aan. Er blijkt veel onduidelijkheid te zijn bij zzp’ers over deze regeling: over hoe en wanneer hij aan te vragen is en over of men aan de voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen.

De Creatieve Coalitie probeert meer duidelijkheid te geven en zet de voorwaarden op een rij.

 

De voorwaarden zijn overgenomen van de https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werkgevers/financiele-maatregelen

van het ministerie SZW. De regeling is nog niet van kracht en moet nog officieel gepubliceerd worden. Bij sommige gemeenten kunnen aanvragen al wel worden ingediend . Indien zzp’ers in hoge financiële nood verkeren kan de gemeente een voorschot geven. Dit verschilt op dit moment nog per gemeente.

Doe alleen beroep op de regeling als je het echt nodig hebt

Het Ministerie van SZW vraagt zzp’ers die nog over voldoende financiële reserves beschikken te wachten met een aanvraag. Hierdoor worden gemeenten minder belast. Het KvK-adviesteam van het Coronaloket kan ook worden gebeld op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur op het nummer 0800-2117. De KvK  beantwoord ook Tweets @KvK-NL. Vragen worden ook in het Engels beantwoord. 

 

De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO)

De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers staat open voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die in de knel komen door de coronacrisis.

 

Er zijn 2 vormen van ondersteuning mogelijk:

 • Maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum.
 • Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.
 

De regeling geldt voor zelfstandig ondernemers en bedraagt maximaal 1.500,31 euro netto per maand per huishouden. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt. Deze voorziening heeft tijdelijk soepele voorwaarden vanwege de bijzondere situatie waarin Nederland verkeert: de inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft bijvoorbeeld later niet te worden terugbetaald. Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.

De TOZO geldt vooralsnog voor 3 maanden, tot 1 juni 2020 en wordt uitgevoerd door de gemeente waar de ondernemer woont. De regeling werkt terug tot 1 maart 2020. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt de regeling verder uit met o.a. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

 

Hoe gaat de regeling eruit zien?

 • Ondersteuning kun je aanvragen in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) en wordt uitgevoerd door gemeenten. Daar kun je dus terecht voor je aanvraag. Het gaat daarbij om de woongemeente, niet de gemeente waar je bedrijf is gevestigd. 

Deze tijdelijke regeling houdt het volgende in:

 • De toets op levensvatbaarheid wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is.
 • Binnen 4 weken wordt voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt.
 • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie maximaal 1.503,31 euro per maand.
 • Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal 10.157 euro.
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet terugbetaald te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt de mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal geldt een lager rentepercentage dan bij de normale Bbz.

Voor wie geldt deze nieuwe regeling?

De extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Voor de tijdelijke regeling moet de woonplaats in Nederland zijn. Ondernemers die in België of Duitsland wonen, komen dus niet in aanmerking. 

Meer specifiek gelden de volgende eisen:

 • Gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.
 • Woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland.
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld (een burger van een land uit de Europese Unie, of Zwitserland, IJsland, Finland, Lichtenstein, Noorwegen of u beschikt over een geldige verblijfsvergunning).
 • Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend.
 • Voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van KVK.
 • Is vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.
 • Woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.
 

Freelancers die verloond worden (en dus geen zelfstandig ondernemers zijn en niet bij de Kvk ingeschreven staan) komen niet in aanmerking voor de TOZO. Zij komen mogelijk in aanmerking voor WW. Ga voorlopig uit van de bestaande voorwaarden, waaronder de  weken-eis. We wachten de precieze regels van de nieuwe regeling af. Deze moeten nog officieel worden gepubliceerd.

TOZO nog niet van kracht

De regeling is nog niet van kracht dus gemeenten kunnen nog niet beschikken. Wel kunnen zij aanvragen in behandeling nemen. Gemeenten die zzp’ers alvast willen ondersteunen in afwachting van de nieuwe regeling, kunnen dit doen door het verlenen van een voorschot. Wie nog enige ontvangsten hebben, wordt verzocht nog even te wachten met de aanvraag. Als aanvragen gespreid binnenkomen ontlast dat de gemeente en worden de mensen met de hoogste nood als eerste geholpen. Sommige gemeenten gebruiken een aparte organisatie voor de uitvoering. Kijk voor meer informatie op de website van je gemeente voordat je hen belt.

Hoe vraag je aan?

Voor de aanvraag wordt het bestaande aanvraagformulier Bbz gebruikt, te vinden op de website van de gemeente waar je woonachtig bent. Dit dien je in bij je woongemeente, samen met een uittreksel van het Handelsregister van KVK, kopieën van je identificatiebewijs, bankafschriften en de bestaande beschikkingen en brieven. Gemeenten proberen dit waar mogelijk digitaal te regelen.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) werkt nu aan de regeling en verwacht c.a. 25 maart 2020 meer details te kunnen bieden. De officiële regeling zelf is er dan nog niet, vanwege de procedures die eraan verbonden zijn.

Kijk op de site van je eigen gemeente onder Corona informatie, zoals bijvoorbeeld Amsterdam (en kijk in welke categorie je valt):

Startende ondernemers/zzp’ers

Nog geen anderhalf jaar zelfstandig en tijdelijk financiële problemen? Lees over de mogelijkheden voor een uitkering of bedrijfskapitaal op Bbz-regeling voor startende ondernemers/zzp’ers.

Gevestigde ondernemers/zzp’ers

Bent u langer dan anderhalf jaar zelfstandig en hebt u tijdelijk financiële problemen? Lees over de mogelijkheden voor een uitkering of bedrijfskapitaal op Bbz-regeling voor gevestigde ondernemers/zzp’ers.

60+ ondernemers/zzp’ers 

Verdient u niet genoeg om rond te komen? Lees over de mogelijkheden voor een uitkering of bedrijfskapitaal op Bbz-regeling voor ondernemers/zzp-ers van 60+