Privacy policy

Introducerende bepalingen

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle verwerkingen van persoonsgegevens die plaatsvinden via de website www.wijzijnbram.nl. De website is ontwikkeld door Website5 in opdracht van BRAM.

Op de website wordt de dienstverlening van BRAM aangeboden en vind je veel ontwikkelde kennis over allerlei zaken met betrekking tot professioneel rondleiden in musea en andere culturele instellingen. De vereniging BRAM is statutair gevestigd te Amstelveen en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 63408333 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Hierna wordt deze rechtspersoon aangeduid als “BRAM” en wordt de website aangeduid als “onze website” respectievelijk “de website”.

BRAM respecteert de privacy van haar klanten en van de gebruikers van de website. In deze privacyverklaring wordt je uitgelegd welke persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt door BRAM en met welk doel dat gebeurt. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de persoonsgegevens welke via de website van BRAM worden verwerkt en verzameld.

Je dient je ervan bewust te zijn dat BRAM niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites, bijvoorbeeld websites waarnaar wordt verwezen op de website van BRAM. Je kunt zien dat je niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd. Mocht dat het geval zijn, dan raden wij je aan telkens de privacyverklaring en de disclaimer van die website te raadplegen.

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring dan kun je gebruik maken van het contactformulier.

BRAMBeroepsvereniging voor Rondleiders, museumActeurs en Museumdocenten
BRAM – Beroepsvereniging voor Rondleiders, museumActeurs en Museumdocenten, gevestigd aan Oostelijk Halfrond 56 1183 GB Amstelveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.wijzijnbram.nl
Oostelijk Halfrond 56
1183 GB Amstelveen
+31 65 3 626 716
info@wijzijnbram.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
BRAM verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Opdrachtgevers (culturele instellingen die opdrachten uitgeven)
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Gegevens over jouw activiteiten op onze website
Je persoonsgegevens worden verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten die betrekking hebben op de dienstverlening van BRAM. De persoonsgegevens worden opgeslagen in het relatiebeheersysteem van BRAM om je te informeren over vergelijkbare producten en diensten.

Onze websites zijn deels openbaar en inzichtelijk voor een ieder. Het gesloten deel is enkel toegankelijk voor leden. Om lid te kunnen worden van BRAM verstrekt je persoonsgegevens. Je e-mailadres wordt gekoppeld aan een wachtwoord dat toegang geeft tot het gesloten deel van onze website. Als je daar prijs op stelt, dan kan je zich aanmelden voor onze mailings. Ook in dat kader worden persoonsgegevens verwerkt. Het ontvangen van onze mailings kan te allen tijde worden stopgezet via de in de mailings aangegeven methode.

Op de websites zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens.

Daarnaast is op de websites een contactformulier beschikbaar. Als je het contactformulier invult (of ons een vergelijkbare e-mail stuurt), dan worden je persoonsgegevens verwerkt zodat BRAM je vraag/klacht of andersoortige communicatie af kan handelen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wijzijnbram.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
BRAM verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Sluiten van een nieuwe overeenkomst
 • Contact opnemen en vragen beantwoorden
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • BRAM verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
BRAM – Beroepsvereniging voor Rondleiders, museumActeurs en Museumdocenten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BRAM) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
BRAM neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. BRAM heeft hiervoor een Informatiebeveiligingsbeleid. Zo zorgt BRAM ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens; dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

BRAM bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. BRAM hanteert een standaard-bewaartermijn van 2 jaar. Dat wil zeggen dat BRAM jouw gegevens 2 jaar nadat je lid en/of actief bent geweest zal verwijderen. Wanneer er een langere (wettelijke) bewaartermijn geldt, zal BRAM deze langer bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst.

Wij werken samen met
Mijndomein – websitebeheerder
VERDER Arbeidsrecht I Advocaten – mr B. van Gemert

Delen van persoonsgegevens met derden
BRAM verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
BRAM gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BRAM en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@wijzijnbram.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
BRAM neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@wijzijnbram.nl.

Wijzigingen
BRAM kan deze privacy verklaring van tijd tot tijd eenzijdig wijzigen.

Inwerkingtreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 10 juni 2018.